Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Grada International gesloten overeenkomsten en op alle door de verkoper verstuurde offertes. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien ze uitdrukkelijk zijn overeengekomen en blijken uit een daartoe opgesteld bijzonder geschrift dat geldig door de verkoper is ondertekend.
1.2 Ongeacht wanneer zij aan de verkoper worden meegedeeld, geldt dat eventuele algemene of andere voorwaarden van de klant alleen van toepassing kunnen zijn wanneer dit uitdrukkelijk is overeengekomen en blijkt uit een daartoe opgesteld bijzonder geschrift dat geldig door de verkoper is ondertekend.
1.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig zou zijn of nietig verklaard zou worden, blijven alle andere bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht en zullen de verkoper en de klant te goeder trouw overleggen om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht zullen genomen worden.

2. Offertes en bestellingen

2.1 Alle offertes van de verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. De in de offerte vermelde prijzen zijn in alle gevallen maximaal geldig gedurende 30 dagen vanaf de datum van de offerte. Drukfouten, materiële vergissingen en rekenfouten in een offerte verbinden de verkoper nooit.
2.2 Vermeldingen in een offerte met betrekking tot gewicht, belastings- en verpakkingsgegevens hebben slechts een indicatieve waarde en verbinden de verkoper niet.
2.3 Tekeningen uit de catalogi van de verkoper hebben slechts een indicatieve waarde en verbinden de verkoper niet.
2.4 Aangeleverde monsters hebben eveneens slechts een indicatieve waarde. Monsters kunnen enkel de verkoper verbinden indien zij door de koper formeel werden geaccepteerd.
2.5 Voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald in de offerte, komt een overeenkomst met de verkoper pas tot stand nadat de verkoper de bestelling schriftelijk heeft aanvaard. Alleen een door de verkoper verstuurde order-bevestiging kan derhalve een overeenkomst met de klant doen ontstaan.
Artikel
2.6 In geval van annulatie door de klant van een door de verkoper bevestigde bestelling is er door de klant steeds van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van € 50 administratiekosten indien de annulatie plaats vindt binnen de 48u na de orderbevestiging. Bij annulatie voor het verstrijken van 2/3 van de leveringstermijn bedraagt de schadevergoeding 50% van het orderbedrag met een minimum van € 50. Bij annulatie na het verstrijken van 2/3 van de leveringstermijn bedraagt de schadevergoeding 100% van het orderbedrag, met een minimum van € 50.

3. Prijzen

3.1 Alleen de prijzen vermeld in een van de verkoper uitgaande orderbevestiging binden de verkoper.
3.2 De door de verkoper in voorkomend geval verspreide prijslijsten zijn louter indicatief en verbinden de verkoper niet.
3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle in een offerte, orderbevestiging, overeenkomst,… vermelde prijzen EXW Lokeren (Incoterms 2000) en exclusief BTW.
3.4 Minimum orderbedrag: 100 €. Voor bestellingen onder de 100 € wordt een administratieve kost van 20€ aangerekend.

4. Leveringstermijn

4.1 De verkoper streeft naar een leveringstermijn van 15 werkdagen vanaf de datum van de orderbevestiging voor standaard materiaal. Voor niet-standaard materiaal wordt dit onderling overeengekomen. Voor standaardmateriaal kan men steeds gebruik maken van de express service van de verkoper waarbij een verkorte leveringstermijn wordt nagestreefd mits een bijkomende aanrekening van 30% van de brutoprijs van de bestelling.
4.2 Vertraging in de uitvoering van de leveringsverbintenissen van de verkoper kan nooit aanleiding geven tot het ontstaan van enige verplichting van schadeloosstelling in hoofde van de verkoper noch tot ontbinding van de overeenkomst.

5. Overmacht

5.1 Elke aanvaarding van een bestelling door de verkoper gebeurt onder voorbehoud van overmacht. Onder overmacht wordt, onder meer, verstaan gehele of gedeeltelijke stakingen, lock-outs, ongevallen, opheffing van vervoer, oorlog, mobilisatie, inbeslagname, het niet-verkrijgen van vergunningen, het ontbreken van grondstoffen, ziekte van de werknemers van de verkoper, overstromingen, etc. Deze opsomming is niet exhaustief. In geval van overmacht in hoofde van de verkoper worden de verplichtingen van de verkoper ten aanzien van de klant geschorst zolang de overmacht duurt.
5.2 Wanneer een overmachtsituatie langer dan zestig dagen heeft geduurd, heeft de klant het recht om de bestelling te annuleren, zonder dat hiertoe de voorafgaande toestemming van de verkoper vereist is. De klant kan in voorkomend geval geen schadevergoeding eisen van de verkoper. Hetgeen desgevallend reeds in uitvoering van de overeenkomst door de verkoper werd geleverd of gepresteerd, wordt naar verhouding afgerekend.

6. Transport en inontvangstname van de goederen

6.1 Leveringen door de verkoper binnen Benelux gebeuren LPT (Incoterms 2010), conform hetgeen is bepaald in artikel 3.4. De levering kan op vraag van de klant en na voorafgaande schriftelijke bevestiging door de verkoper, gebeuren op een ander adres dan dat van de klant (bv. een werf). Het door de verkoper aangegeven tijdstip van levering is steeds louter indicatief en betreft enkel de datum van de levering en niet het uur.
6.2 Leveringen buiten België gebeuren EXW Lokeren (Incoterms 2000), conform hetgeen is bepaald in artikel 3.5. Indien de bestelde goederen op de leveringsdatum door de klant niet worden afgehaald, heeft de verkoper het recht om de daardoor veroorzaakte opslagkosten aan de klant aan te rekenen.
6.3 Indien goederen door de verkoper geleverd worden op europaletten worden deze aangerekend aan de klant.

7. Vertrouwelijke informatie

De klant garandeert dat alle voor en na het sluiten van de overeenkomst van de verkoper ontvangen technische informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door de verkoper als zodanig is aangeduid. Daarnaast heeft informatie een vertrouwelijk karakter wanneer de vertrouwelijkheid ervan redelijkerwijs kan worden vermoed. De klant mag in geen geval technische informatie, die steeds eigendom blijft van de verkoper, kopiëren of aan derden overmaken of ter inzage geven. De verkoop van enig door de verkoper geproduceerd en/of verkocht goed kan hoe dan ook nooit een overdracht van intellectuele eigendomsrechten tot gevolg hebben.

8. Klachten

8.1 De klant dient de goederen onmiddellijk bij de levering na te zien. De klant moet zijn klachten, op straffe van verval, schriftelijk aan de verkoper meedelen binnen de acht dagen na de levering van de goederen. Het schrijven moet een gedetailleerde opsomming bevatten van de gebreken. Het gebruik van een levering of van delen ervan, geldt onweerlegbaar als aanvaarding van de volledige levering.
8.2 Klachten in verband met verborgen gebreken moeten, op straffe van verval, binnen de 8 dagen na de ontdekking van de verborgen gebreken schriftelijk aan de verkoper worden meegedeeld. De door artikel 1648 B.W. bepaalde korte termijn bedraagt tussen partijen 2 maanden vanaf de ontdekking van het gebrek.
8.3 Indien er sprake is van een zichtbaar of verborgen gebrek dat tijdig en conform dit artikel aan de verkoper ter kennis werd gebracht, heeft de verkoper het recht om de betrokken goederen zonder meer te vervangen. De verkoper kan nooit gedwongen worden om geleverde goederen te vervangen of terug te nemen. Goederen worden slechts teruggenomen na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper. In geval van schriftelijk toestemming van de verkoper, zal de verkoper zelf het initiatief nemen voor het ophalen van de terug te nemen goederen op zijn kosten. De goederen moeten zich in originele staat bevinden.
8.4 Indien er sprake is van een zichtbaar of verborgen gebrek dat tijdig en conform dit artikel aan de verkoper ter kennis werd gebracht en de verkoper conform artikel 8.3 beslist om de goederen te vervangen, is er door de verkoper geen enkele andere schadeloosstelling verschuldigd. In geval van een bewezen contractuele fout bij niet-vervanging is de verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt tot maximaal de prijs van de betrokken goederen, exclusief BTW. In geen geval kan er door de verkoper enige vergoeding verschuldigd zijn voor onrechtstreekse of onlichamelijke schade (waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste kansen, andere gevolgschade, enz.)
8.5 De verkoper kan hoe dan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige schade aan of defect van de geleverde goederen dat te wijten is aan onoordeelkundig transport, stockering en/of installatie door de koper.
8.6 Elke aansprakelijkheid van de verkoper met betrekking tot de geleverde goederen is beperkt tot een periode van 6 maand vanaf de levering van de goederen. Na het verstrijken van deze periode, kan de verkoper niet meer aangesproken worden door de klant voor gebreken aan de geleverde goederen.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de hoofdsom, kosten en interesten door de klant. Totdat de goederen volledig zijn betaald, kunnen de goederen door de verkoper teruggenomen worden.
De klant verbindt er zich dan ook toe om, zolang deze niet volledig zijn betaald, niet over de geleverde goederen te beschikken, ze niet te verwerken noch er enig zakelijk (zekerheids)recht op te vestigen.
9.2 Dit eigendomsvoorbehoud geldt eveneens in geval van faillissement van de klant, voor zover de goederen zich in natura bij de klant bevinden en niet onroerend zijn geworden door incorporatie.

10. Betaling

10.1 De factuur dient, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding op de factuur, betaald te worden binnen de dertig dagen na factuurdatum. Betwistingen of klachten, zelfs indien gegrond, schorsen de betalingsverplichting van de klant niet.
Alle facturen van de verkoper zijn steeds betaalbaar te Lokeren, zelfs indien er wissels getrokken worden.
10.2 Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van een factuur heeft de verkoper het recht om al zijn openstaande verbintenissen tegenover de betrokken klant met onmiddellijke ingang te schorsen, tot op het ogenblik dat de factuur is betaald.
10.3 Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van de factuur is er door de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd die gelijk is aan de op de vervaldag geldende wettelijke interestvoet, vermeerderd met 3 %.
Daarenboven is er bij gebrek aan betaling op de vervaldag van de factuur door de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 10 % van het totale factuurbedrag (inclusief BTW), met een minimum van 50 EUR en een maximum van 3.750 EUR, onverminderd het recht van de verkoper om een hogere schade te bewijzen en daarvoor een schadeloosstelling te vorderen.
10.4 De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur heeft van rechtswege tot gevolg dat alle bedragen die door dezelfde klant op grond van andere facturen aan de verkoper verschuldigd zijn, onmiddellijk van rechtswege en zonder ingebrekestelling volledig opeisbaar worden.
10.5 Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van de factuur kan de verkoper van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk de geleverde goederen terugnemen.
10.6 Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en doet op geen enkele wijze afbreuk aan de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
10.7 Indien de klant één van zijn essentiële verplichtingen niet nakomt, zoals de tijdige betaling van de facturen van de verkoper, heeft de verkoper het recht om de overeenkomst zonder voorafgaande rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden.
10.8 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 8 moet in geval van betwisting de factuur, op straffe van verval, geprotesteerd worden binnen de acht dagen na de ontvangst ervan door de klant.

11. Goederen op voorraad

11.1 Goederen die op initiatief van de klant niet op de voorziene leverdatum kunnen uitgeleverd worden, kunnen desgewenst tijdelijk op voorraad worden gehouden bij de verkoper. Deze worden wel gefactureerd ten laatste op het einde van de maand van de voorziene leverdatum. Vanaf de maand daaropvolgend worden voorraadkosten aangerekend a rato van 1% per maand op de waarde van de gestockeerde goederen.

12. Door de klant te verstrekken waarborgen

12.1 De klant verbindt zich ertoe om aan de kredietverzekeraar van de verkoper alle informatie te bezorgen die de kredietverzekeraar nodig acht voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van de klant.
12.2 Indien het door een klant aan de verkoper verschuldigde bedrag, waarmee wordt bedoeld het bedrag van de onbetaalde facturen en de waarde van de nog door de verkoper uit te voeren bestellingen, de limiet overschrijdt die voor de betrokken klant werd bepaald door de kredietverzekeraar van de verkoper, heeft de verkoper het recht om al zijn verbintenissen ten aanzien van de klant met onmiddellijke ingang te schorsen totdat het door de klant aan de verkoper verschuldigde bedrag (met inbegrip van de bedragen die door de klant zullen verschuldigd worden indien de door de verkoper geschorste verbintenissen worden uitgevoerd) opnieuw lager is dan de hiervoor bedoelde limiet.
12.3 Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen van de verkoper in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen aantasten of kunnen aantasten, heeft de verkoper het recht om van de koper een passende waarborg te eisen. Indien de klant weigert een passende waarborg te verstrekken, heeft de verkoper het recht om de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval is er door de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van de prijs van de bestelling verschuldigd, onverminderd het recht van de verkoper om een hogere schade te bewijzen en hiervoor een schadeloosstelling te vorderen.

13. Betwistingen

13.1 Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent zijn bevoegd om te oordelen over geschillen met betrekking tot het ontstaan, de uitvoering, de niet-uitvoering, enz. van enige door de verkoper gesloten overeenkomst of verstuurde offerte.
13.2 Op de door de verkoper gesloten overeenkomsten en verstuurde offertes is alleen het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van de regelen van het internationaal privaatrecht (met inbegrip van het CISG en andere vergelijkbare verdragen).

14. Aansprakelijkheid voor studies, adviezen, bestekken of offertes

Tenzij een andere specifieke overeenkomst kan Grada International in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de adviezen, studies, tekeningen of voorstellingen die zij ter goeder trouw kosteloos meedeelt. De klant dient zich bijgevolg altijd te laten bijstaan door een raadsman, ingenieur of architect, ten einde zowel de technische haalbaarheid van zijn project als de geschiktheid van het te bestellen materiaal te onderzoeken.

15. Waarborg

Behalve in geval van gunstigere wetsbepalingen van dwingend recht, zal de verkoper enkel tot de volgende garantie gehouden zijn: de verkoper verbindt er zich toe gratis, met uitsluiting van eventuele demontage- of montagekosten, alle onderdelen te vervangen die binnen een periode van 12 maanden na levering van het apparaat als defect ten gevolge van normaal gebruik worden erkend. De verkoper wordt eigenaar van de vervangen onderdelen. De verkoper moet de gelegenheid krijgen om ter plaatse de installatie en gebruiksomstandigheden van het kwestieus apparaat na te gaan en dit, onmiddellijk nadat de anomalie ontdekt wordt. De verkoper zal in dit verband alle verantwoordelijkheid weigeren voor onderdelen die zonder zijn voorafgaand schriftelijke akkoord zouden zijn vervangen. De goederen mogen niet zonder de schriftelijke toestemming van de verkoper, die geen enkele nadelige erkentenis inhoudt, teruggezonden worden. In geval van terugzending blijven de goederen op risico en aansprakelijkheid van de koper, zowel tijdens het transport als gedurende de tijd dat het apparaat zich bij de verkoper bevindt. De verplichting van de verkoper zal - naar zijn keuze - beperkt blijven tot het herstellen of het vervangen van de gebrekkige onderdelen en zal in geen geval aanleiding kunnen geven tot terugbetaling van de verkoopprijs noch schadevergoeding, noch voor rechtstreekse of onrechtsstreekse schade. De verkoper is buiten hetgeen hiervoor bepaald is tot geen enkele andere garantie gehouden en is dienaangaande eveneens op uitdrukkelijke wijze ontlast van alle aansprakelijkheid voor rechtstreekse en onrechtstreekse schade ontstaan naar aanleiding van verborgen gebreken die de geleverde goederen zouden aantasten. Tevens zal de verkoper niet gehouden zijn tot vergoeding van schade op basis van extracontractuele gronden.

16. Interventies

Voor interventies zullen onze op dat moment geldende tarieven worden aangerekend.